Vízie Smart miest v kontexte inteligentných sietí

OBR._1
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave dlhodobo rôznymi aktivitami prispieva k popularizácii technického školstva. Je to napríklad organizovanie kurzov, popularizačných prednášok, dní otvorených dverí, workshopov a podobne. Organizovanie vedecko-popularizačných prednášok pre žiakov stredných škôl má zároveň ambíciu motivovať k štúdiu na technických vysokých školách.

Dňa 18.5.2018 sa na pôde Strednej odbornej školy informačných technológií (SOŠ IT) na Hliníckej 1 v Bratislave  konal vzdelávací kurz s názvom Vízie Smart miest v kontexte inteligentných sietí. Spoluorganizátorom podujatia bol Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) FEI STU v Bratislave. Cieľom podujatia bolo populárnym a náučným spôsobom vysvetliť, kde všade sa uplatňuje elektrotechnika v každodennom živote mesta dnes a vízie v budúcnosti, špeciálne so zameraním na problematiku Smart Grid.

Podujatie otvorili organizátori podujatia prof. Ing. František Janíček, PhD. (riaditeľ ÚEAE FEI STU), PaedDr. Ján Sadloň (riaditeľ SOŠ IT) a riaditeľ odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Igor Urbančík.  Slávnostného otvorenia vzdelávacieho kurzu sa zúčastnili aj riaditelia stredných škôl patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavského VÚC.

Program pre 130 účastníkov kurzu, ktorých tvorili žiaci vybraných bratislavských stredných škôl technického zamerania a pedagógovia, pokračoval sériou vedecko-technických a popularizačných prednášok. Prvým prednášajúcim bol doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (prodekan pre bakalárske štúdium FEI STU), ktorý účastníkov podujatia oboznámil s jednotlivými študijnými zameraniami, ktoré ponúka FEI STU, pričom zároveň poukázal na benefity štúdia na FEI STU. Vo svojej ďalšej prednáške pokračoval problematikou Smart merania v Smart dobe. Na príklade Smartfónov ukázal študentom širokú škálu merateľných elektrických a neelektrických veličín.  Prednáška obsahovala aj najnovšie informácie o meraní napätia modernými multimetrami, inteligentných elektromeroch a osciloskopoch.

Ďalším prednášajúcim bol Ing. Juraj Tomlain, PhD.  zo spoločnosti T-Industry, s.r.o. Cieľom jeho vystúpenia bolo oboznámiť účastníkov kurzu s najnovšími poznatkami z oblasti bezdrôtových technológií, Smart mobilných aplikácií, Smart meteringu a prudko sa rozvíjajúcej oblasti IoT. Záver prednášky bol venovaný problematike dátovej komunikácie po elektrickej sieti.

Pán Ing. Peter Chochol, PhD. zo spoločnosti Atos IT Solutions and Services s.r.o. pokračoval prednáškou s názvom Čo prináša všadeprítomné slovíčko Smart do energetiky a ako sa prejaví v najbližšej budúcnosti. Poukázal na komplexnosť problematiky Smart Gridov s vysvetlením základných funkcionalít inteligentnej siete s presahom do ekológie a zvýšenia kvality  života ľudí.

Ing. Jozef Švantner zo spoločnosti SLOS s.r.o. predstavil inteligentné riešenia pre mestá budúcnosti s príznakom na moderné a úsporné osvetlenie. Na príklade inštalovaného osvetlenia autobusového terminálu v Banskej Bystrici, ktorý realizovala spoločnosť SLOS s.r.o., vysvetlil možnosť dosiahnutia signifikantných energetických úspor.

Prednášky pokračovali príspevkami Ing. Milana Perného, PhD. a Ing. Attilu Kmenta, PhD.  z pracoviska ÚEAE FEI STU.  Ing. Milan Perný, PhD. prezentoval problematiku využitia slnečnej energie v kontexte Smart Gridov. Ing. Attila Kment, PhD.  predstavil laboratóriá vysokého napätia, ktorých súčasťou je aj laboratórium Smart Grid so zameraním na výskum Smart Meteringu a prenosu dát.  Záver podujatia patril prof. Ing. Františkovi Janíčkovi, PhD., ktorý v rámci diskusie so študentmi riešil aktuálne otázky globálnych a regionálnych problémov energetiky.

Na záver sa prof. Janíček poďakoval všetkým zúčastneným  študentom a  pedagógom a poprial im veľa úspechov.

Kurz bol realizovaný ako popularizačná aktivita výsledkov aktuálne riešeného projektu APVV-15-0326 Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica a ako dopad projektu Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie.

Zdroj: STU (celý článok na www.stuba.sk)